Kullanım Koşulları

YOKMU.com Dükkan hizmetlerinden yararlanan veya YOKMU.com web sitesine erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi, aşağıdaki başlıklarda yer alan tüm koşulları ve Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Poltikası’nı ve yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “İsmet Kaptan Mahallesi, Hürriyet Bulvarı Münir Birsel Plaza B Blok No:18 Kat:6, D:11, 35210 Konak/İzmir/Türkiye” adresinde mukim Labmob Bilgi Teknolojileri ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “LABMOB” olarak anılacaktır) ile yokmu.com Pazaryeri’ne üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve yokmu.com Pazaryeri’nde yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Pazaryeri”: yokmu.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “YOKMU”’nun hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

“Kullanıcı”: “Pazaryeri”ne erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Pazaryeri”ne üye olan ve ” Pazaryeri” dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

Bireysel Üye”: “Pazaryeri”ne üye olan, mesleki veya ticari amaç gütmeksizin ” Pazaryeri” dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Bireysel Üyelik” (“Üyelik”): “Bireysel Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Pazaryeri”daki Bireysel Üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine “YOKMU” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Bireysel Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “YOKMU” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “YOKMU” gerekli görmesi halinde “Bireysel Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Üyelik Sözleşmesi”: ”Pazaryeri”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Pazaryeri”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“YOKMU Üyelik Hesabı”: “Üye”nin “Pazaryeri” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “YOKMU”ya talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Pazaryeri” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

“YOKMU Hizmetleri” (“Hizmetler”): ”Pazaryeri” içerisinde “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “YOKMU” tarafından sunulan uygulamalardır. “YOKMU”, “Pazaryeri” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Pazaryeri”nden “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Pazaryeri”nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: ”Pazaryeri”nde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“YOKMU Arayüzü” : YOKMU ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “YOKMU Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “YOKMU”ya ait olan tasarımlar içerisinde “Pazaryeri” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.

“YOKMU Veritabanı” : ”Pazaryeri” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “YOKMU”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Hesabım” sayfası: “Üye”nin “Pazaryeri”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “Pazaryeri”nde sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “Pazaryeri” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “YOKMU” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Pazaryeri” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “YOKMU” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 ”Pazaryeri”ne üye olabilmek için reşit olmak ve “YOKMU” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 ”YOKMU” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Üye”nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. “Pazaryeri”nde belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin “YOKMU” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye”, “Pazaryeri”nde belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Pazaryeri”ndeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 “Üye”, “YOKMU”nun yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “YOKMU”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Pazaryeri” üzerinde sergilediği ürünlerle ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “YOKMU”ya bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “YOKMU” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. “Üye”lerin, “YOKMU Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları kendi sorumlulukları olup, münhasıran ve münferiden kendileri kullanmaları, üçüncü kişilerden saklamaları gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin ve/veya “YOKMU”nun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. “Üye”, “Pazaryeri” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Pazaryeri” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “YOKMU”, “Üye” tarafından “YOKMU”ya iletilen veya “Pazaryeri” üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. “Üye”, “YOKMU”nun yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla “Pazaryeri” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin, “Pazaryeri” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. “Üye”, “YOKMU”nun ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Pazaryeri” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “Pazaryeri”a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Pazaryeri” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “YOKMU” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. ”YOKMU”, “Üye”lerin sadece ilgili ürün ilanlarının içeriklerini öğrenme amacıyla ürünleri görüntülemesine ve “YOKMU Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ürünlere ulaşılmaya çalışılması, ürünlerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “YOKMU” üzerindeki ürünlere link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “YOKMU” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “YOKMU’nun gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “YOKMU”nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “YOKMU”yu ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.9. “Üye”, Üyelik aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri “YOKMU”ya gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde “YOKMU”nun uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Üye”ye rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.10. “Üye”nin “Pazaryeri” veya “YOKMU” sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya “Pazaryeri”, “YOKMU” ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, “Pazaryeri”nin ve “Pazaryeri”ne ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “Pazaryeri”nden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya “Pazaryeri”’ne orantısız yük bindirmesi; “Pazaryeri”’nin kaynak kodlarına veya “YOKMU”’nun sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, “Pazaryeri”’nin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, “YOKMU” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.2. “YOKMU”nun Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. ”YOKMU”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “YOKMU Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “YOKMU” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. ”YOKMU”, “Pazaryeri”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Pazaryeri” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “YOKMU”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “YOKMU”nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “YOKMU” yapabilir. “YOKMU” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. ”Pazaryeri” üzerinden, “”Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı açısından “YOKMU” tarafından sağlanmış olabilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. “Pazaryeri” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “YOKMU”nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. ”YOKMU”, “Pazaryeri”ın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “YOKMU” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. “YOKMU”, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Üye”ye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler “Pazaryeri”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2.5. ”YOKMU”nun, “YOKMU” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Pazaryeri”nde “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. ”YOKMU”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir. YOKMU, Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. “YOKMU”, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; “Pazaryeri”nin kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. Ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili “YOKMU” herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.2.7. ”YOKMU” Pazaryeri’ni ve “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, “Pazaryeri” ve “Hizmetler”in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Üye”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. “YOKMU” “Pazaryeri” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Üye” Pazaryeri’ni ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, “Pazaryeri”ni ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. “YOKMU”:

(i) “Üye”’nin “Pazaryeri” ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Üye”nin “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) “Pazaryeri” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Üye”nin “Pazaryeri”ni kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Üye” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

5.2.8 “Üye”nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğinin devam ettiği süreçte “Üye” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; “YOKMU” herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Üye”nin üyeliğine statüsüne son verebilir. Üyeliğe son verme işleminden önce “YOKMU” yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için “YOKMU” uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından “YOKMU”, kendi takdirine bağlı olarak, “Üye”nin Pazaryeri üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.

6. Gizlilik Politikası

6.1 ”YOKMU”, “Pazaryeri”nde “Üye”lerle ilgili bilgileri; işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinin biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “YOKMU” “Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “Üye”, satış ilanlarıyla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. ”YOKMU”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda YOKMU.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “YOKMU”nun işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

6.3.“Üye”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Pazaryeri’ne girilen verileri “YOKMU” tarafından “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında; “Pazaryeri”ın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://yokmu.com/kvkk/ sayfası ziyaret edilmelidir. “YOKMU” Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler “Pazaryeri”da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili “YOKMU”dan herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

6.4. “Üye”, “Pazaryeri” dahilinde eriştiği bilgileri; bu bilgileri ifşa eden “Üye”nin veya “YOKMU”nın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılara’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, YOKMU’nun kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde YOKMU’nun bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. “Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. “Üye”, “YOKMU” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “YOKMU”nun herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “YOKMU”nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. “Üye” ilan verirken veya “YOKMU” Pazaryeri’ni kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak “YOKMU”’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

“Pazaryeri” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Pazaryeri”nin (sınırlı olmamak kaydıyla “YOKMU Veritabanı”, “YOKMU Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “YOKMU”nun telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “YOKMU”ya aittir ve/veya “YOKMU” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır “Üye”ler, “YOKMU” hizmetlerini, “YOKMU” bilgilerini ve “YOKMU”nun fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “YOKMU”nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Pazaryeri Kullanım Koşulları” dâhilinde “YOKMU” tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde “YOKMU”nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin akdi ile “YOKMU”, “Pazaryeri”nin “Üyelik Sözleşmesi” koşulları çerçevesinde ve “Hizmetler”den faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin “Üye”’ye münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.

8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

“YOKMU”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “Pazaryeri”nde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Pazaryeri”nde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “YOKMU” işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “YOKMU” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “YOKMU”dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “YOKMU”nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Pazaryeri”nde yer alan kurallar ve şartlar, “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

12. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

12.1 “Üye”, “Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası, Ek-3 YOKMU Hizmetleri , Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik ile “Pazaryeri”da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Pazaryeri”da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları
Ek-2 Gizlilik Politikası
Ek-3 YOKMU Hizmetleri
Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler
Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Ek-1 Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

YOKMU.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. YOKMU.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Pazaryeri” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Pazaryeri”nde bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Pazaryeri”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Pazaryeri”ni kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1.İşbu “Pazaryeri”nin sahibi “İsmet Kaptan Mahallesi, Hürriyet Bulvarı Münir Birsel Plaza B Blok No:18 Kat:6, D:11, 35210 Konak/İzmir/Türkiye” adresinde mukim Labmob Bilgi Teknolojileri ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “YOKMU” olarak anılacaktır)’dir. “Pazaryeri”nde sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “YOKMU” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. ”YOKMU” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Pazaryeri”nde yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.YOKMU.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Pazaryeri” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Pazaryeri”ne erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve “YOKMU” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ” Kullanım Koşulları” www.YOKMU.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Pazaryeri”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Pazaryeri”: www.YOKMU.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “YOKMU”nun “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: ”Pazaryeri”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: ”Pazaryeri”ne üye olan ve “Pazaryeri” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Pazaryeri”deki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “YOKMU” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “YOKMU” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “YOKMU” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“YOKMU Üyelik Hesabı”: Üye’nin “Pazaryeri” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “YOKMU”ya talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Pazaryeri” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

“YOKMU Hizmetleri” (“Hizmet”): ”Pazaryeri” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “YOKMU” tarafından sunulan uygulamalardır. “YOKMU”, “Pazaryeri” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Pazaryeri”nden “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Pazaryeri”nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: ”Pazaryeri”nde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“YOKMU Arayüzü” : YOKMU ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “YOKMU Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “YOKMU”ya ait olan tasarımlar içerisinde “Pazaryeri” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“YOKMU Veritabanı” : ”Pazaryeri” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “YOKMU”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. YOKMU HİZMETLERİ

3.1. ”YOKMU”, “Üye”ler tarafından “YOKMU Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle “YOKMU Veritabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. ”YOKMU”, “Pazaryeri” içerisinde “Kullanıcı”ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. ”YOKMU”, “Pazaryeri” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. ”YOKMU”, “Pazaryeri” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Pazaryeri” dahilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “YOKMU”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. YOKMU PAZARYERİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Pazaryeri” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “Pazaryeri” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “YOKMU”nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. ”Pazaryeri”, “Üye”ler tarafından “YOKMU Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “YOKMU”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “YOKMU”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “YOKMU”nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. “KULLANICI” “Pazaryeri” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “Kullanıcı”lar “Pazaryeri” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “YOKMU”nun ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. “Kullanıcı”lar, “Pazaryeri” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “YOKMU”nun amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ürün ilanlarındaki iletişim bilgileri ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. Satış ilanında yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan satış ilanı verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. ”YOKMU”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi”ne sahip değildir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “Kullanıcı”ların “Pazaryeri” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. ”YOKMU”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “YOKMU” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Pazaryeri”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. “YOKMU” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

4.8. YOKMU, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının YOKMU’ya yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. ”Pazaryeri” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “YOKMU”nun “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “YOKMU’nun her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. ”YOKMU”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “YOKMU Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “YOKMU” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “YOKMU” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “YOKMU’nun talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. ”Pazaryeri”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, “Pazaryeri”nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar YOKMU’nun takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi YOKMU, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra Pazaryeri’nin kullanımına izin verilebilir. “Site”nin ve “Pazaryeri”ndeki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “YOKMU”nun her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “YOKMU”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. ”Pazaryeri”nde verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “YOKMU”nun sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

4.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Pazaryeri” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Pazaryeri”nin (sınırlı olmamak kaydıyla “YOKMU Veritabanı”, “YOKMU Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “YOKMU”nun telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “YOKMU”ya ait ve/veya “YOKMU” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Kullanıcı”lar, “YOKMU” hizmetlerini, “YOKMU” bilgilerini ve “YOKMU”nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “YOKMU”nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “YOKMU” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “YOKMU”nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde “YOKMU” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “YOKMU”; “YOKMU” hizmetleri, “YOKMU” bilgileri, “YOKMU” telif haklarına tabi çalışmaları, “YOKMU” ticari markaları, “YOKMU” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“YOKMU”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “Pazaryeri”nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “YOKMU”nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “YOKMU”nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu “Kullanım Koşulları” “YOKMU” tarafından “Pazaryeri”nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Pazaryeri”ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

EK-2 Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Labmob Bilgi Teknolojileri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Labmob” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan yokmu.com adresinde yer alan web sitesinin, (“Pazaryeri”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

YOKMU, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

YOKMU, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının YOKMU’ya yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

YOKMU, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Pazaryeri üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. YOKMU’nun Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Pazaryeri’nde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal yokmu.com/hesabim/ adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde YOKMU’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ek-3 YOKMU Hizmetleri

YOKMU; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda “Kullanıcı”ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir, hizmetlerinin herhangi birini sona erdirebilir. YOKMU’nun hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Pazaryeri”nde yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Pazaryeri”ne erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “YOKMU” tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. “YOKMU” İlan Hizmetleri

1.1. “Üye”, “YOKMU Üyelik Hesabı” üzerinden “YOKMU” tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve YOKMU Veritabanı’na yükleyecektir.

1.2 ”YOKMU”, “Üye” tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların “Pazaryeri”da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. “YOKMU”, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Pazaryeri”nde yayınlayacaktır.

1.3 ”YOKMU”, “Pazaryeri”nde yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Pazaryeri”nde yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. “YOKMU” bahsi geçen duruma ilişkin “Üye”ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde “Üye” de ödemiş olduğu bedelin iadesini “YOKMU”dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 ”YOKMU”, “Üye”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “YOKMU” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. “Üye”, bu konuda “YOKMU”ya yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 “Üye”, “YOKMU Üyelik Hesabı” üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 “Üye”, “Pazaryeri”nde yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, “Pazaryeri”nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin “Pazaryeri”nde yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 “Üye”, “Pazaryeri”nde yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Üye”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Üye”ler için “YOKMU”, “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan “Üye”liğini askıya alabilir, “Üye”likten çıkarabilir, “Üye”likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 “Üye”, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 “Üye”, seçmiş olduğu hizmet veya hizmetlere ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Üye”, kendisine ait ürün ilanlarını “Pazaryeri”nin “Dükkanlar” bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte “Pazaryeri” üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde satış ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, “Pazaryeri”nin “Dükkanlar” bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 ”Pazaryeri”ni kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “Pazaryeri”nde sadece bir üyelik hesabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla “YOKMU Üyelik Hesabı” açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin YOKMU tarafından tespit edilmesi halinde; “Üye”nin tüm “YOKMU Üyelik Hesapları”, YOKMU tarafından durdurulabilir veya askıya alınabilir veya bu üye üyelikten çıkarılabilir. Herhangi bir sebeple “Üye”likten çıkarılmış veya “Üye”liği durdurulmuş veya üyeliği askıya alınmış kullanıcının Pazaryeri’ne girmek için yeni üyelik hesabı açması ve bu yeni üyeliğinin YOKMU tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm “YOKMU Üyelik Hesapları”nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını YOKMU saklı tutmaktadır.

2. “YOKMU” Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti

Pazaryeri Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip “Üye”lerin “Pazaryeri”nin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde YOKMU’ya bildirilmesi durumunda “Alıcı” tarafından “YOKMU’nun Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin hizmet bedelleri kesildikten sonra kalan tutarın” Satıcı”nın hesabına transfer edilmesi, eğer “Satıcı” borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı” tarafından YOKMU’ya bildirilirse; “Alıcı” tarafından “YOKMU’nun Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı”ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve “Pazaryeri”nde detayları açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, “YOKMU Pazaryeri”ni kullanan “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip olan “Üye”lerin hak ve yükümlülükleri ile “YOKMU”nun bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Alıcı”; “Pazaryeri”da ilanları gösterilen “Satıcı”ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini YOKMU internet pazaryerinin alt yapısını kullanarak yapar. “Alıcı”nın “Pazaryeri” üzerinden YOKMU’nun internet pazaryerine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, “Satıcı” ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. “Alıcı” bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 “Alıcı”, Pazaryeri” üzerinden “YOKMU” internet pazaryerine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile “Satıcı” tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, “Alıcı” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilebilir veya iptal edilebilir.

2.1.3 “Alıcı”, “Pazaryeri” üzerinden “YOKMU”nun Pazaryeri’ ne ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, “YOKMU’nun Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının “YOKMU’nun “Güvenli Hesabı” dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; YOKMU’nun işbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “Alıcı” ve “Satıcı”nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. YOKMU, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek “Alıcı”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, “YOKMU” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında “Pazaryeri”nin ilgili bölümünden “Alıcı”ya duyurulmaktadır. “Alıcı” taksitli ödemeye karar verir ise, “Pazaryeri”nin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

2.1.4 “Alıcı”, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde “Satıcı” ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “YOKMU’nun, Hesabı”na süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. “Alıcı”, “Satıcı”ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp “Hesap”taki ürün bedelinin YOKMU hizmet bedeli tutarı düşüldükten sonra “Satıcı”nın hesabına transferi için “YOKMU Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü “Satıcı”ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için “YOKMU Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. “Alıcı” ürünü “Satıcı”ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde “YOKMU’nun Hesabı”nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak “Satıcı”nın ürünü geri aldığına dair “YOKMU Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunması halinde “Alıcı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “YOKMU”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. “Alıcı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “YOKMU” tarafından “Satıcı”nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve “YOKMU Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan YOKMU Hizmet bedeli düşüldükten sonra “Satıcı”ya transferi için “YOKMU Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder.

2.1.5 “Alıcı”, “Satıcı”lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında YOKMU’nun bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.1.6 “Alıcı”, “Satıcı”ya havale edilmesi için “YOKMU’nun Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve “Alıcı” tarafından işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “YOKMU”ya bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “YOKMU’nun Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı” nın parası üzerinde “YOKMU”nun kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya “Pazaryeri”nin ilgili yerlerinde belirtilen “Pazaryeri”nin ve “Pazaryeri”nde sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu “YOKMU”nun ürün ve hizmetlerinin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2 “Satıcı”, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan “Alıcı”ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 “Satıcı”, “Alıcı”nın “YOKMU’nun Hesabı”na parayı göndermesi halinde “Alıcı”ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini “Alıcı” ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.4 “Satıcı”, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde “YOKMU”ya yapılan taleplere karşı YOKMU’yu her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5 “Satıcı”, işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, YOKMU tarafından yönetilen “YOKMU’nun Hesabı”na “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve “Alıcı” tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “Alıcı” tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın ürünü teslim alıp, “YOKMU’nun Güvenli Hesabı”ndaki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına iletilmesi için YOKMU’ya bildirimde bulunabileceğini veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti “Satıcı”ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için YOKMU’ya bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde YOKMU’nun, “Satıcı”nın “Alıcı”ya yolladığı ürün ve hizmeti “Alıcı”nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve “YOKMU’nun Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Alıcı” tarafından “Satıcı”ya iletilmesi için YOKMU’ya bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri satış süreçlerine, “Pazaryeri” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.6 “Satıcı”, “Alıcı”ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin “Alıcı”ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “YOKMU” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “YOKMU Üye Hesabı” üzerinden “Pazaryeri”ne gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından “YOKMU’nun Hesabı”na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.7 “Satıcı”, “Alıcı”nın kendisine havale edilmesi için “YOKMU’nun Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve “Alıcı”nın işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “-YOKMU’ya bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte ““YOKMU’nun Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı”nın parası üzerinde YOKMU’nun kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3. “YOKMU” Pazaryeri’nde Ürün Yayınlama Hizmeti

3.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “YOKMU Dükkan Üyeliği Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ürün ilanı içeriklerinin “YOKMU” “Pazaryeri”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Ürün Yayınlama; “YOKMU” “Pazaryeri”nin dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “YOKMU” tarafından belirlenen sıra dahilinde “YOKMU” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “YOKMU” veritabanına gelen sorguların “YOKMU” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen özel listeleme hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan özel listeleme hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

3.2 Dükkan üyelerinin ürün ilanlarını listeleyebilecekleri kategorilerin izinleri YOKMU tarafından verilir. Sonrasında ilanlarının kendilerine izin verilmiş hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “YOKMU” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir veya ilanın yayınlanmasına onay vermeyebilir.

4.”YOKMU” Dükkan Sayfaları Hizmetleri

4.1 “Üye”lerin “YOKMU Dükkan Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin YOKMU tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “Dükkan” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

4.2 Dükkan Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Pazaryerinin ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

5. “YOKMU” Özel Listeleme Hizmeti

5.1 Üye”ler Pazaryeri dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Pazaryeri kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “YOKMU” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Özel Listeleme) hizmetlerinden yararlanabilirler.

5.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “YOKMU Dükkan Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti YOKMU tarafından belirlenen özel listeleme hizmetlerinden birinin ya da birkaçının Üye tarafından satış ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu satış ilanı; Üye tarafından seçilmiş olan özel listeleme hizmeti ya da hizmetlerinin özelliklerine göre, Listelemede aynı özel listeleme hizmeti ya da hizmetlerinin seçilmemiş olduğu satış ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Özel Listeleme Hizmeti sadece seçilmiş olduğu satış ilanına aittir, üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, özel listeleme hizmetinin YOKMU kaynaklı sayfa hatalarından yada YOKMU veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı YOKMU tarafından özel listeleme hizmeti süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

5.3 Özel listeleme hizmeti içerik ve ücretleri YOKMU tarafından belirlenir. YOKMU söz konusu içerik ve ücretleri “Pazaryeri”nde Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Özel listeleme hizmeti yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda YOKMU satış ilanını ve özel listeleme hizmetini yayından kaldırır ve satış ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

5.4 Hediye Özel Listeleme Hizmeti Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının Dükkanını kapatma isteği halinde ya da Dükkan kurallarının ihlali durumunda Dükkan kullanım hakkının YOKMU tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan özel listeleme hizmetinin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de Dükkan kapatma isteği ya da Dükkan kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak Dükkan bedelinden kesilir ve Dükkan bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

6. “YOKMU” Ek Hizmetler

“Üye”ler, yukarıda sayılan temel “hizmet”lere ek olarak “Pazaryeri”den duyurulan ve kullanım koşulları “Pazaryeri”nin ilgili kısımlarında belirtilen “Hizmet”lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. “Üye”ler “YOKMU” tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve “Pazaryeri”nin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin “Pazaryeri”nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. Kampanyalar ve Teklifler

7.1 ”Pazaryeri”nde yayınlanacak satış ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi “YOKMU”ya aittir. “YOKMU”, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar veya teklifler düzenleyebilir. Kampanya veya teklifler, “Pazaryeri”ni kullanan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Bir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait bir “YOKMU Dükkan Üyelik Hesabı”nı kullanarak kampanya veya tekliften yararlandıktan sonra, yeni bir “YOKMU Dükkan Üyelik Hesabı” açarak veya mevcut diğer “YOKMU Dükkan Üyelik Hesaplarını” kullanarak aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlanamaz. Bu şekilde aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlandığının ortaya çıkması halinde; üyeliği/üyelikleri “YOKMU” tarafından sona erdirilebilir. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan kampanya veya teklifler devredilemez.

7.2 YOKMU, zaman zaman “Dükkan”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Dükkan”ların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Üye”ye kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz. YOKMU tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; YOKMU’nın herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.

7.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin YOKMU tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

7.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Üye” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Dükkan”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.

7.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Üye’liğin YOKMU tarafından veya Üye tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.

EK-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler

Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” tüm Dükkan üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

YOKMU.com pazaryeri’nde satış ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. YOKMU, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, pazaryerinin ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Üye”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. YOKMU.com’da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle YOKMU tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve özel listeleme hizmeti ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış özel listeleme hizmeti varsa özel listeleme hizmeti ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanya ve tekliflere ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı özel listeleme hizmeti vb gibi) iade edilmez.

Kullanıcı’lar, “Pazaryeri” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “YOKMU”nun amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

İlan verenler, ilanlarından YOKMU tarafından uygun görülenlerin; YOKMU’nun belirleyeceği süre boyunca “Çok Satanlar” ya da “En Beğenilenler” kategorisinde yayınlanmasına, ayrıca YOKMU tarafından seçilen ilanların, sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

İlan fiyat indirimi özelliği ile ilanların tüm fiyatları (normal ve indirimli), kullanıcılar tarafından görülebilir veya takip edilebilir.

İlan Verme Kuralları – El Yapımı Ürünler

 1. “Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 3. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 4. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, satılan ürüne ait olmalıdır.
 5. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, ölçü, renk vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 6. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
 7. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 8. YOKMU.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Yayında olan bir ilanın aynısı ikinci kez verilemez. Bu ve buna benzer faaliyeti gösteren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
 9. Sahibi olduğunuz el yapımı ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
 11. Her farklı renk, tip veya boyutta olan ürün için ayrı bir satış ilan girişi yapılması veya ürünün tek bir ilanla varyasyonlu olarak açılması gerekmektedir. Örnek: Farklı ebatları ya da farklı renkleri olan ürünlerde ayrı ilan girişi veya tek bir ürünü ebat ve renk varyasyonları ile yapılması üyelik tipine (free üyelikte varyasyon özelliği bulunmadığı için premium üyelikte varyasyon özelliği kullanılabilir) göre mümkündür. Aynı ilan altında tüm ebatları ve renkleri vb. farklılaştıran unsurlar belirtilebilir.
 12. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
 13. Ticari olarak Dükkan açan üyelerin satışlarında Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.
 14. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Dükkan kullanıcıları Dükkanları için tanıtım sayfası hazırlayarak Dükkan sayfasında yayınlayabilirler ancak iletişim bilgisi ve web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 15. Dükkan ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.
 16. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
 17. Satılan ürünler “Satıldı” olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 18. İlan verme aşamasında, ilana ait YOKMU.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. YOKMU.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 19. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen üründe uygunsuzluk veya herhangi bir sorun yaşaması halinde; Alıcı tarafından iade edilen ürünü teslim alma anından başlayacak 24 (yirmidört) saatlik süre içinde “YOKMU” Müşteri Hizmetlerini arayarak iadeye ilişkin yaşadığı sorunu bildirmelidir. Müşteri Hizmetlerine sorununu bildirmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü süre içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikâyeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı YOKMU’ya sunması halinde, ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmeyecek, uyuşmazlık sonuçlanana dek YOKMU’nun anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında bloke edilecek, başvurulan merciinin kararı çıktığında bu karara göre hareket edilecektir. Satıcı, uyuşmazlık konusu karara bağlanana dek ürün bedelinin bloke edilmesi nedeniyle “YOKMU”ya karşı şikâyet/dava yoluna başvurmayacağını, YOKMU”dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün teslim edilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saatlik süre içinde “YOKMU” Müşteri Hizmetlerine Satıcı tarafından sorun bildiriminde bulunulmaz veya ürünün teslim alındığı onaylanmazsa; ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda Satıcı; ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin YOKMU’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, YOKMU’ya karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 20. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı” ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını, Dükkan hizmetine ilişkin sözleşmelerin ticari amaçla yapıldığını, bu nedenle uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 21. Satıcı; YOKMU’nun Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu, Dükkan hizmeti süreçlerini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu; ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada YOKMU’nun hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, YOKMU’nun sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. YOKMU, Dükkan hizmet koşullarında herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. YOKMU tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar Pazaryeri’nde yayınlandığında bağlayıcı olarak uygulanır.
 2. Gönderen olarak Alıcı veya Satıcı’nın ürünü kargo ile gönderirken “Anlaşmalı Kargo ile Gönderim Koşullarına” aykırı hareket etmesi nedeniyle YOKMU’nun herhangi bir zarara uğraması, idari para cezası veya üçüncü kişilere veya kargo firmasına tazminat ödemek durumunda kalması halinde; Gönderen yani YOKMU’nun zarar görmesine sebep olan Alıcı veya Satıcı, YOKMU’nun maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ile idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte derhal karşılayacaktır.

Önemli Bilgilendirmeler:

İlan verilirken girilen adres bilgileri YOKMU.com’un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.

YOKMU.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.

Ek – 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

“Pazaryeri”: YOKMU.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Pazaryeri”ne çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“Üye”: YOKMU.com pazaryerine üye olan ve “Pazaryeri” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: “Pazaryeri”ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Pazaryeri”ne üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “YOKMU” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Alıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Elektronik Ticaret Sistemi” hizmetini kullanmak suretiyle; ” Elektronik Ticaret Sistemi” üzerinden “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan “Üye”.

“Satıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Dükkan” hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri “Üye”ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi “Üye”.

“Elektronik Ticaret Sistemi: “Alıcı” ve “Satıcı” arasında düzenlenen satış akdinin “ödemeye” ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde “YOKMU” tarafından sağlanan hizmet.

YOKMU Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): “Pazaryeri” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “YOKMU” tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. “YOKMU”, “Pazaryeri” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman “Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “YOKMU” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, “YOKMU” tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Pazaryeri”den “Üye”ye duyurulur.

Dükkan Profili; kullanıcıların geçmişte “YOKMU” “Pazaryeri”nin üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.

Dükkan Profili değerlendirme sistemi, “Üye”ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, “Kullanıcı”ların diğer “Dükkan Sahibi Üye”ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen “Üye”lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece “Üye”lere ve “YOKMU”ya aittir. “Üye”ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece “YOKMU” “Hizmet”leri ve “Pazaryeri”nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken “Üye”lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan “Üye”ye aittir. “YOKMU” Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. “YOKMU”nun söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Elektronik Ticaret” (satın alma)işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Elektronik Ticaret” (satın alma) işlemi için tekrar oy verilemez.

“Üye”ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili YOKMU’nun meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve YOKMU’nun tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

“Üye”ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir “üye”ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. “Üye”nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde “Üye”ler YOKMU’nun tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde “YOKMU”nun söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “YOKMU” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

 1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın YOKMU’ya sunulmuş olması,
 2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
 3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
 4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm YOKMU kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
 5. Yorumun YOKMU’ya, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
 6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “YOKMU” ya bildirilmesi,
 7. Yorumun link veya script içermesi.

“Üye”lerin, YOKMU tarafından pazaryerinde belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, YOKMU tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

Labmob Bilgi Teknolojileri ve Ticaret A.Ş., elektronik ticaret alanında ülkemizde internet üzerinden hizmet sağlayan öncü firmalardan bir tanesidir. İnternet üzerinde oluşturduğu Pazaryeri (yokmu.com) ve kullanıcıları arasında kurduğu iletişim ağı ile kullanıcıların birbirleriyle yaptıkları alışverişlerde iletişim hizmetlerini sağlayan ve güvenli ödeme servisleri sunan bir firmadır. Firmamız bu çalışma yöntemiyle tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir sistemi uygulamaktadır. Özverili çalışmalarımız sayesinde ülkemizde elektronik ticarete karşı olan önyargıların yok olmaya başlamasına ve ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü evresinde gerekli güvenli ticaret ortamının oluşması için katkı sağlamayı hedeflemektedir.

YOKMU.COM’un çalışma sistemi tamamen kullanıcılar arasında iletişimi sağlama ve kullanıcıların aralarında yaptıkları alışverişlYOKMU.COMüvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi üzerine kurulmuştur. YOKMU.COM, teknik altyapısı sayesinde kullanıcılar kendilerine ait bölümlerde kendilerine ait ürünlerin satışını yapabilmekte, diğer kullanıcılara ait bölümleri gezebilmekte ve kullanıcı hesapları ile diğer kullanıcılardan ürün satın alabilmektedirler. YOKMU.COM sitesinde bulunan portal üzerinde kullanıcılar tarafından satılan hiçbir ürünün satışı, pazarlaması, reklamı ve üretimi tarafımızdan yapılmamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu pazaryerinde sadece kullanıcıların kendi aralarında alışveriş yapmaları için gerekli teknik altyapı ve iletişim platformu oluşturmuştur. Şirketimiz, kendisine ait YOKMU.COM internet sitesi üzerinde yer alan kullanıcılar tarafından oluşturulan hiçbir içeriği sağlamamaktadır.

Bu nedenle şirketimiz 5651 sayılı yasa kapsamında “içerik sağlayıcı” konumunda değildir. Şirketimiz, 5651 sayılı yasa kapsamında “Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten” “yer sağlayıcı” konumundadır. Dolayısıyla da aynı Kanun’un 5. Maddesi’nde de belirtildiği gibi “yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir”.

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi” başlıklı 13. Maddesinde, “Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır” denilmektedir. Gerçekten de yasal yollarla maliki olunmuş orijinal ürünlerin satışa arz edilmeleri önünde hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır.

YOKMU.COM‘nun teknik alt yapısı ve işleyiş biçimi sebebiyle, site üzerinde satılan ürünler ve ilanlar kullanıcılar tarafından belirlenmekte ve site her an güncellenmektedir. Şirketimiz, site yönetim politikası doğrultusunda yasal olmayan ve hak ihlali yaratabilecek mahiyetteki ürünlerin satışının engellenmesi ve ilanların kaldırılması için elinden gelen çabayı sarf etmekte ve bu mahiyetteki ürünlerin ve ilanların tespit edilebilmesi için devamlı site içerisinde denetimler ve kontroller gerçekleştirmektedir; ancak yukarıda bahsedildiği gibi satılan ürünlere ve ilanlara ait içeriğin devamlı olarak kullanıcılar tarafından güncellenmesi, tüm kontrollere rağmen yasal olmayan ve hak ihlali yaratabilecek mahiyetteki ürünlerin satışının ve ilanların zaman zaman site üzerinden görüntülenmesine sebebiyet vermektedir. Ancak bu durumun önlenmesi için, şirketimiz, kullanıcılar tarafından satışa arz edilen, yasal olmayan veya hak ihlali doğurabilecek ürünlere ve ilanlara site üzerinden erişimi, hak sahiplerinden konuyla ilgili hak ihlali olduğu doğrultusunda bildirim alması halinde, derhal kaldırmaktadır.

Marka hak sahiplerinden gelen bildirimler sonucu derhal yapılan detaylı incelemeler kapsamında, sitemizde satışa sunulmuş bulunan, hak ihlali oluşturduğu iddia edilen ürün(ler)e ait ilan(lar)ın yayında olup olmadığı tespit edilmekte ve eğer bu şekilde bir içerik yayında ise ilgili ürünlere ait ilanların yayını derhal durdurulmakta ve bu ilanlar silinmektedir. Bu şekilde YOKMU.COM üzerinde, markaların haksız, uygunsuz ve yetkisiz şekilde kullanılmasına ve bu şekilde fikri mülkiyet haklarının suiistimaline asla izin verilmemektedir.

Üyelik durdurma nedir?

Üyelik durdurma, YOKMU.com’un Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi gereği, tüm kullanıcıların güvenliğini gözönünde bulundurarak YOKMU.com üyeliğini, geçici veya kalıcı olarak kullanıma kapatmasıdır.

Hangi durumlarda üyelik durdurulur?

 1. Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan kurallara uyulmaması
 2. Üyelik Sözleşmesi Ek-3 YOKMU.com Hizmetleri‘nde yer alan 1.11 no.lu madde gereğince birden fazla üyelik açılması ve bunun tespiti,
 3. Gerçek olmayan bir ürünü gerçekmiş gibi göstererek diğer kullanıcıları yanıltma
 4. Üyelik profilinde yeralan bilgilerin gerçek veya tüzel bir kişiye ait olmadığının tespit edilmesi
 5. Diğer üyelere karşı taciz, küfür ve şiddet gibi olumsuz davranışların sergilenmesi
 6. Üyeliğin savcılık, mahkeme, emniyet vb. resmi kurumlarca gönderilmiş bir yazının konusu olması
 7. İlanın açıklama bölümü veya fotoğraflarında, ilan verme kurallarına aykırı olarak telefon numarası eklenmesi nedeniyle, daha önce 2 kere red edilmiş bir ilanın, gerekli düzenleme yapılmadan yeniden onaya gönderilmesi

Üyeliğimin durdurulduğunu nasıl öğrenirim?

Üyeliği durdurulan üyeler YOKMU.com’a giriş yapmak istediklerinde “Üyeliğiniz Durdurulmuştur” uyarısı ve üyeliğin neden durdurulduğunu belirten açıklamayla karşılaşırlar.

Aynı zamanda bu kullanıcıların kayıtlı e-posta adreslerine de üyelik durdurma ile ilgili bilgilendirme e-postası gönderilir.

Durdurulan üyeliğin devam etmesi için ne yapılmalı?

YOKMU.com üyelikleri kalıcı olarak durdurulmuş (üyeliği iptal edilmiş) kullanıcıların üyelikleri hiçbir koşulda yeniden aktiflenmez.

YOKMU.com üyeliği başka bir üyeye olumsuz davranışları nedeniyle ilk kez durdurulan kullanıcıların üyeliği 48 saat sonra yeniden aktiflenir. Kullanıcının üyelik durdurmaya neden olan davranışlarını tekrar etmesi durumunda üyelik yeniden aktiflenmemek üzere iptal edilir.

Üyeliği durdurulan ve kendisinden belge istenen kullanıcılardan istenen belgeler ban@yokmu.com e-posta adresine gönderilmelidir. Belgelerin YOKMU.com’a ulaşmasından sonra gerekli incelemeler yapılarak uygun bulunması halinde üyelik yeniden aktiflenir ve kullanıcıya üyeliğin aktiflendiği bilgisi verilir.

Üyelik resmi bir kurumdan gelen yazı sebebi ile durdurulmuşsa, resmi yazıyı gönderen kurumdan üyeliğin “yasal olarak uygun” olduğuna dair bir yazı alınarak YOKMU.com’a iletilmesi durumunda üyelik yeniden aktiflenebilir.

Alışveriş kaynaklı sorunlarda üyelik durdurulabilir mi?

Üyelik alışveriş işleminden kaynaklanan olumsuz bir durumdan dolayı durdurulmuşsa, üyenin öncelikle sorun yaşadığı üye ile olumsuz durumu çözüme ulaştırması gerekmektedir. Alıcı veya satıcı çözüme ulaşmayan olumsuz durum sonucunda uyarı alır, sorunun tekrarlanması halinde ise kalıcı olarak üyelikleri durdurulabilir.

Üyeliğim durduruldu satış ilanı/dükkan/özel listeleme hizmeti için ödediğim ücretleri geri alabilir miyim?

Üyeliği tekrar aktiflenmeyecek biçimde durdurulan üyelerin ürün ve servisler için ödemiş oldukları tüm ücretler, sözkonusu ürün ve servislerin kullanılmayan kısmı için geri ödenir.

YOKMU.com’da satış ilanı verilemeyecek olan Yasaklı Ürünler Listesi:

Sağlık Beyanlı Ürünler Ve Cihazlar

T.C. Sağlık Bakanlığı kontrolündeki “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin aşağıda bağlantı adreslerine yer verilen mevzuat uyarınca hukuka aykırı tanıtım ve satışı yasaktır.

İlgili mevzuatın başlıcaları şu şekilde sıralanabilecektir:

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Tabiat Varlıkları

Aşağıda bahsi geçen yasal düzenlemeler uyarınca Şirketimiz tarafından yönetilen YOKMU.com’da devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası ve devlet nişanı, cumhuriyet nişanı; liyakat nişanı satışı yasaktır.

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı

Kuru sıkı, saçma atan havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, silah aksesuarlarının (Airsoft için üretilmiş onalar hariç taşıma kılıfı vb.) ve Airsoft, ürünleri dahil silahlara monte edilen aksesuarlarının (Dürbün,lazer, tüfek, tabanca feneri, kama vb. ) saçma atan havalı tabancaların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın ve askeri kıyafetin veya aksesuarının, kollu kuvvetlerine ait kıyafetlerin veya aksesuarlarının (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının, üniformalar, airsoft için üretilmiş olanlar dahil hücum yelekleri), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç, kama, kelebek, muşta, dikiş tutmaz vb.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silah ve kesici aletlerin satışı yasaktır. Mutfak, Avcılık, Kamp amaçlı çakıların ve bıçakların ve dekoratif amaçlı ürünlerin satışı sadece kesici özelliğinin bulunmamasını belirtmesi halinde satışı yapılabilir.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

Yanıcı Ve Patlayıcı Malzemeler

Av ve taş barutları, tüfek ve tabanca fişekleri, şenlik fişekleri, havai fişek, maytapların dolu veya boş av fişekleri, av kurşunları gibi patlayıcı malzemeler ile av malzemelerinin satışı yasaktır. havai fişek, oyun, eğlence kapsamında satılan ürünlerin satılmak istenilen miktarın gramajının yazılması gerekmektedir.

Başlıca düzenleme aşağıdaki gibidir.

87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük

Bandrolsüz Ürün Satışı

Telif hakları gereğince korunan sesli, görüntülü, yazılı vb. belgelerin bandrolsüz (kopyalanmış) şekilde satışına izin verilmez.

Bahsi geçen korumaya ilişkin düzenlemelerin başlıcaları aşağıda belirtilen kanunda yer almaktadır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Alkollü İçecek Ve Tütün Mamülleri

Alkol ve tütün mamullerinin YOKMU.com üzerinden satışına, bu ürünlerin markalarının alenen gösterilmesine izin verilmemektedir.

Bahsi geçen yasağa dayanak teşkil eden mevzuatın başlıcaları aşağıdaki gibidir.

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Cinsel İçerik ve Yetişkin Ürünler

Müstehcenlik sınırını aşan veya yetişkin CD / DVD, dergi gibi yayınlar ile erotik oyuncakların satışına izin verilmemektedir.

İlgili yasağa ilişkin mevzuat aşağıdaki gibidir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Replika Ürün satışı

Aşağıda bahsi geçen düzenleme kapsamında koruma rejimi altında olan ve başkası adına tescilli olan marka ibarelerine, logolara ve tasarımlara hukuka aykırı şekilde yer verilmesi ve bu bağlamda replika ürün satışı yasaktır.

Bahsi geçen düzenleme aşağıdaki gibidir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

Belge Satışı

Yetkili kurumlarca verilmiş diploma, yetki belgesi, izin belgesi vb. ürünlerin YOKMU.com üzerinden satışına/kiralanmasına izin verilmez.

Trafik Aygıtları ve Plaka

Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünlerin, şahsi plaka satışı ve APP plaka satışı yasaktır. Ayrıca plakalık satışlarında plakaların açıkça gösterilmesine izin verilmez.

Fon & Hisse Senedi

Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

Organ

İnsan organlarının satışı yasaktır.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri

Sonucu ileriki tarihte belli olacak oyunların (Piyango, loto vb.) biletlerinin satışına ve talih, baht gerektiren ticari oyun makinelerinin satışına izin verilmemektedir.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tarım İlaçları Ve İlaçlama Makineleri

Tarla, bahçede zirai ilaçlamalarda kullanılan pülverizatör, atomizer vb. ürünlerin ve zirai ilaçların satışına izin verilmez. Sadece el tipi olan bahçe için kullanılan ilaçlama makinelerine izin verilmektedir.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASIİLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kişilik Hakları

Herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü gibi eşyaların YOKMU.com üzerinden satışı yasak olup YOKMU.com üzerinde kişilerin kişilik haklarını zedeleyecek şekilde telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi kişisel bilgilere yer verilmesi yasaktır.

Telsiz Ürünleri

Telsiz cihazlarının Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik’ aykırı şekilde satışı yasaktır. Bununla birlikte lisans gerektiren telsizlerin satışı YOKMU.com üzerinde yapılmamakta olup yayınlanmak istenilen telsiz ilanlarında ayrıca kullanıcıların “Lisans Gerektirmediği” beyan bilgisine yer vermesi de zorunludur.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Ortak Arama

Şirketimiz tarafından yönetilen YOKMU.com üzerinden herhangi bir işletme ya da firmaya hissedar, ortak vb. aranmasına ilişkin ilan verilememektedir.

İkinci El İç Çamaşırı Satışı

Şirketimiz tarafından yönetilen YOKMU.com üzerinden kullanılmış iç giyim ürünlerinin satışına izin verilmemektedir.

İlaç Satışı

Her türlü reçeteli ya da reçetesiz ilaç satışı yasaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin satışı da yasaktır.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Siyasi İçerikli Ürünler

Tüm siyasi içerikli ürünler ile siyasi içerik barındıran görsele sahip ürünlerin (Bayrak, Kupa, Yüzük, Resim, Portre, Maket, Siyasi parti görseli barındıran ürün resimleri vb.) ilanının verilmesi yasaktır.

Kredi Kartı İle Taksitli Satışlar

Gıda, kozmetik ürünlerinin, ofis malzemelerinin satışında ilgili kanun gereğince kredi kartına taksitli satış yapılamaz ve taksit satış beyanında bulunarak ilan verilemez.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sırlanabilecektir.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

Promosyon Ürünler

Hediye çeklerinin, indirim kuponlarının, ilgili firmalar tarafından bedelsiz şekilde verilen hediye ve promosyon ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sosyal yardım amaçlı olarak halka bedelsiz şekilde verilen ürünlerin satışına izin verilmez.

Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler

Temsili çocuk kostümleri (kıyafetleri) hariç olmak üzere, YOKMU.com üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının resmi kıyafetlerinin, rozetlerinin, aksesuarlarının satışına izin verilmemektedir.

Şifre Çözücüler Ve Uydu Alıcıları

Uydu kanallarındaki şifre kırıcı yazılım ya da eklentilerin YOKMU.com üzerinde satışı yasaktır.

Diğer Yasaklı Ürünler

 • İşitme Cihazları
 • Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları
 • Yasaklı yayınlar
 • Enerji İçecekleri
 • Gıda takviyesi, sporcu takviye besinler
 • Numaralı gözlük, lens satışları
 • Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları
 • Sanal para satışları
 • Forex İşlemleri
 • Dinleme cihazları, böcekler
 • Her türlü uyuşturucu maddeleri
 • Elektronik sigara, elektronik nargileler
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Sahte paralar ( Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç )
 • Çalıntı ürünler
 • Kayıt dışı yada imei numarası kopyalanmış telefonlar
 • Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)
 • Emniyet Kemeri Adaptörü
 • Mezar yeri satışları
 • Tedavüldeki paraların satışı
 • Göktaşı satışı
 • Satışı ve devri sözleşmelerle yasaklanmış ve/veya sınırlandırılmış olan ürünler. (Oyun hesapları, Markalara ait özel içecek dolapları vb.)
Quick Navigation
×
×

Sepet